THERMIDOR

istorijska geopolitička simulacija

Statut možete preuzeti ovde.


U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 7. avgusta 2015. godine u Beogradu, usvojen je novi STATUT UDRUŽENJA „Термидор”

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Термидор” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije, kulture, naučnog istraživanja.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: edukacija građana o istorijskom i savremenom funkcionisanju medjunarodne i globalne politike, razvijanje svesti o znamenitim istorijskim događajima, organizovanje simulacija međunarodnih kriza, analiziranje aktuelnih i istorijskih geopolitičkih procesa, promocija građanskih vrednosti.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti istorije, međunarodnih odnosa, diplomatije, geopolitike i srodnim oblastima;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, okupljanja, simulacije, seminare i druge oblike edukacije u oblasti istorije, međunarodnih odnosa, diplomatije, geopolitike i srodnim oblastima;

3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na istoriju, međunarodne odnose, diplomatiju, geopolitiku i srodne oblasti, u skladu sa zakonom;

4) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave oblastima istorije, međunarodnih odnosa, diplomatije, geopolitike i srodnim oblastima;

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: „Термидор”
Naziv Udruženja na stranom jeziku je:"Thermidor" (francuski jezik)
Udruženje ima sedište u Beogradu. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Direktorijumu Udruženja Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Direktorijum i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta, narušavanja ugleda Udruženja ili nepoštovanja odluka Konventa ili Direktorijuma. Odluku o prestanku članstva donosi Tribunat, na obrazloženi predlog Direktorijuma. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Konventu, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Direktorijum.

Unutrašnja organizacija Član 8.

Organi Udruženja su Konvent, Direktorijum i Tribunat. Funkciju zastunika vrše Prvi predsednik Direktorijuma, Drugi predsednik Direktorijuma, Treći predsednik Direktorijuma i Četvrti predsednik Direktorijuma.

Član 9.

Konvent čine svi članovi Udruženja. Konvent se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Konventa može se zakazati na obrazloženi predlog Direktorijuma, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Konventa. Inicijativa se podnosi Direktorijumu u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Konventa saziva Prvi predsednik Direktorijuma, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, a na predlog Direktorijuma, izabrano na početku sednice.

Konvent:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Direktorijuma;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Direktorijuma;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Konvent punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova. Konvent odlučuje tročetvrtinskom većinom svih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je jednoglasnost svih članova.

Član 10.

Direktorijum je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Direktorijum ima deset članova, koje bira i opoziva Konvent. Mandat članova Direktorijuma traje 10 godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Direktorijum iz reda svojih članova bira Prvog predsednika Direktorijuma, Drugog predsednika Direktorijuma, Trećeg predsednika Direktorijuma, Četvrtog predsednika Direktorijuma Petog predsednika Direktorijuma, Šestog predsednika Direktorijuma, Sedmog predsednika Direktorijuma, Osmog predsednika Direktorijuma i Devetog predsednika Direktorijuma.

Član 11.

Prvi predsednik Direktorijuma, Drugi predsednik Direktorijuma, Treći predsednik Direktorijuma i Četvrti predsednik Direktorijuma zastupaju Udruženje u pravnom prometu i imaju prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Član 12.

Direktorijum:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Konventa i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Konventu na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja. Direktorijum punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi dvotrećinskom većinom članova.

Član 13.

Tribunat kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Direktorijum. Tribunat, na predlog Direktorijuma, odlučuje o isključenju članova. Tribunat ima deset članova koje bira Konvent. Mandat članova Tribunata traje 10 godina i mogu biti ponovo birani. Tribunat podnosi izveštaj na svakoj sednici Konventa. Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad Udruženja je javan. Direktorijum se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Konventa udruženja.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Konvent.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti istorije, međunarodnih odnosa, diplomatije, geopolitike i srodnih oblasti.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 17.

Udruženje ne obavlja privrednu delatnost.

Prestanak rada udruženja

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Konventa, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Konvent će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u ispisano: Термидор Београд Thermidor Belgrade

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 22.

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.