Nazad


Kongres će obuhvatiti između 30 i 40 učesnika koji će se naći na čelu dvadeset i četiri evropske države. Termidor Kongres predstavlja geopolitičku simulaciju koja kombinujući neposredno pregovaranje učesnika sa sprovođenjem dogovorenog putem kompjuterskog programa pruža sveobuhvatno i autentično iskustvo vođenje države u određenom istorijskom periodu. Kompjuterska platforma obezbeđuje verodostojnu simulaciju vođenja politike, privrede, spoljnih odnosa i oružanih sukoba. Ujedno, direktnim opštenjem i interakcijama učesnika koje se konstantno odvijaju, simulira se proces pregovaranja, traženja kompromisa, sukobljavanja, dogovaranja, sirenja dezinformacija, podmićivanja i dr.

Kako bi učesnici bili potpuno slobodni u formulisanju svoje politike, dozvoljeno je da tokom trajanja kongresa menjaju strateška opredeljenja, saveznike, državna uređenja ili pregovaračke ciljeve. U svom nastupanju učesnici su jedino vođeni kontekstom epohe koja se simulira i istorijatom države koju predstavljaju. No, i takva istorija se tokom simulacije ne mora ponoviti, već može krenuti potpuno drugim tokom.
Učesnici koji ih haosa suprotstvaljenih interesa i nepreglednih mreža interesa i rivaliteta ostvare najveće uspehe za svoje države će biti na kraju kongresa biti posebno istaknuti. Iako se države uvek među sobom razlikuju po veličini teritorije, ekonomskim potencijalima, brojnosti vojnih snaga i geopolitičkom položaju, prilikom evaluacije svakog od učesnika početne razlike neće predstavljati ograničenje.

Kongres se bazira na softverskoj platformi Sid Majerova Civilizacija 4 (Sid Meier’s Civilization IV). Kongres ne predstavlja kompjutersku igru, ne zahteva prethodna znanja i iskustva sa drugim i sličnim igrama ili kompjuterskim programima i vrlo je jednostavno upoznati se sa njegovim funkcionisanjem. Softver isključivo služi kao osnova kojom se obezbeđuje autentično istorijsko iskustvo. Tokom kongresa igrači provode srazmerno mali deo vremena za kompjuterom - svega par minuta na svakih sat vremena. Pre početka simulacije, svim učesnicima će biti prosleđeni materijali za pripremu kongresa. Oni obuhvataju pravila i uputstva kongresa, kao i obavezne (uže) i dodatne (šire) materijale u kojima je obrađena istorija države koju predstavljaju. Za sva tehnička i druga pitanja, učesnicima će pre početka i u toku simulacije na raspolaganju stajati članovi Termidor kluba (moderatori).

Kongres 1936 sadrži i posebna pravila vezana za ideologije, kao i za Ligu naroda:
U evropi tridesetih postoje tri dominantne ideologije: Komunizam, Liberalizam i Fašizam (pod koji su svrstane i srodne ideologije). Države su slobodne da na početku scenarija odaberu ideologiju, a kasnije je mogu i promeniti, sa tim što promena ideologije može imati nepovoljna dejstva po rukovodstvo države i njegov međunarodni ugled, kao i na unutrašnju stabilnost zemlje. Iz istorijskih razloga, Nemačka obavezno ima fašističku ideologiju, SSSR komunističku, a Velika Britanija liberalnu. Različite ideologije donose različite bonuse u istorijskoj simulaciji koji utiču na uspešnost i efikasnost države. Ideologija predstavlja sveukupan pogled na državna i društvena pitanja jedne zemlje i zbog toga predstavlja jedan od faktora koje države moraju uzeti u obzir pri sklapanju savezništava, a rasprostranjenost ideologije koju država zastupa utiče na njen ukupan položaj na mapi i stabilnost režima. U trenutku 1936. godine, sve evropske države sem Nemačke članice su Lige naroda, medjunarodne organizacije zadužene za kolektivnu bezbednost, razoružanje i mirno rešavanje međunodnih sporova. Liga naroda ima svoje organe: skupštinu, savet i sud, a o funkcionisanju ovih organa učesnici će biti detaljno informisani u pripremnim materijalima koji će im budu poslati. Skupštinu čine sve članice lige i u njoj svaka članica ima po jedan glas. Savet ima 15 država članica, a Britanija, Francuska, Italija i SSSR su njegove stalne članice. Na državama je da se opredele da li će podržati opstanak i funkcionisanje Lige naroda, i u koliko da, na koji način će obezbediti da njene odluke budu sprovedene.