thermidor

istorijska geopolitička simulacija

Da li želite da preuzmete sudbinu jedne države u nekom od prelomnih i uzbudljivih perioda istorije? Da vodite pregovore, sklapate saveze, upravljate vojskama, učestvujete u podelama teritorija, usput stičući nova diplomatska, geostrateška i istorijska znanja? Verujete da možete sopstvenu državu da vodite ka većim uspesima od onih koji su zaista postignuti? Ako je vaš odgovor potvrdan, Termidor Kongres je manifestacija koju svakako ne želite da propustite.

Istorijska rekreacijaTermidor Kongres predstavlja geopolitičku simulaciju koja kombinujući neposredno pregovaranje učesnika sa sprovođenjem dogovorenog putem kompjuterskog programa pruža sveobuhvatno i autentično iskustvo vođenje dražave u određenom istorijskom periodu. Kompijuterska platforma obezbeđuje verodostojnu simulaciju vođenja politike, privrede, spoljnih odnosa i oružanih sukoba. Ujedno, direktnim opštenjem i interakcijama učesnika koje se konstantno odvijaju, simulira se proces pregovaranja, traženja kompromisa, sukobljavanja, dogovaranja, sirenja dezinformacija, podmićivanja i dr.

Na termidor Kongresu uloga svih učesnika je velika i oni samostalno:
1. Odlučuju o državnom uređenju
2. Odlučuju o društvenom sistemu
3. Odlučuju o ekonomskoj politici
4. Odlučuju o ulasku i rat i vojnoj stategiji
5. Odlučuju o spoljnopolitičkim ciljevima
6. Biraju saveznike
7. Odlučuju o ujedinjavanju sa drugim državama
8. Odlučuju o pregovaračkom stilu i taktiktici
9. Kroje kartu sveta
10. Vode svoju državu ka slavi ili ka potpunom gubitku nezavisnosti

Termidor kongres ne fiksira samo jedan trenutak (određenu godinu) koja se simulira. On predstavlja dinamičnu simulaciju međunarodnih odnosa, kojom je pokrivena određena epoha (na primer 15 godina). Kako bi učesnici bili potpuno slobodni u formulisanju svoje politike, dozvoljeno je da tokom trajanja kongresa menjaju strateška opredeljenja, saveznike, državna uređenja ili pregovaračke ciljeve. U svom nastupanju učesnici su jedino vođeni kontekstom epohe koja se simulira i istorijatom države koju predstavljaju. No, i takva istorija se tokom simulacije ne mora ponoviti, već može krenuti potpuno drugim tokom.

Uzimajući u obzir da učesnici direktno rukovode svojim državama i koriste diplomatska, vojna i ekonomska sredstva kako bi ostvarili nacionalne prioritete, tokom kongresa je očekivano da suprotstavljeni ciljevi različitih država dovedu do konflikata među učesnicima. Upravo je zadatak simulacije da suoči učesnike sa zadacima prevazilaženja ovih konflikata neposrednom diplomatskom komunikacijom. Ona se ostvaruje kroz pregovore u kojima se učesnici međusobno obavezuju postizanjem sporazuma, pisanih ili usmenih. Sa druge strane pored diplomatskih sredstava, igrači se mogu služiti i drugim sredstvima - poput mahinacija i spletki.

Naš zadatak je da na kongresu učesnicima bude pruženo jedinstveno iskustvo rešavanja međunarodnih sukoba (sa posebnim akcentom na nenasilna diplomatska sredstva) i da im na interaktivan način bude približena složenost geopolitike i međunarodnih odnosa određenog perioda.

Učesnici koji ih haosa suprotstvaljenih interesa i nepreglednih mreža interesa i rivaliteta ostvare najveće uspehe za svoje države će biti na kraju kongresa biti posebno istaknuti. Iako se države uvek među sobom razlikuju po veličini teritorije, ekonomskim potencijalima, brojnosti vojnih snaga i geopolitičkom položaju, prilikom evaluacije svakog od učesnika početne razlike neće predstavljati ograničenje.

Kongres se bazira na softverskoj platformi Sid Majerova Civilizacija 4 (Sid Meier’s Civilization IV). Kongres ne predstavlja kompjutersku igru, ne zahteva prethodna znanja i iskustva sa drugim i sličnim igrama ili kompjuterskim programima i vrlo je jednostavno upoznati se sa njegovim funkcionisanjem. Softver isključivo služi kao osnova kojom se obezbeđuje autentično istorijsko iskustvo. Tokom kongresa igrači provode srazmerno mali deo vremena za kompjuterom - svega par minuta na svakih sat vremena.

Pre početka simulacije, svim učesnicima će biti prosleđeni materijali za pripremu kongresa. Oni obuhvataju pravila i uputstva kongresa, kao i obavezne (uže) i dodatne (šire) materijale u kojima je obrađena istorija države koju predstavljaju. Za sva tehnička i druga pitanja, učesnicima će pre početka i u toku simulacije na raspolaganju stajati članovi Termidor kluba (moderatori).

Škola


U cilju što boljeg upoznavanja sa istorijskom epohom koja se simulira, odnosno sa međunarodnim sistemom, praksom diplomatskog opštenja kao i odsudnim istorijskim trenucima, tokom trajanja svakog Termidor kongresa bice održan niz predavanja stučnjaka specijalizovanih za teme bitne za realizaciju simulacije. Predavanja će biti prilagođena strukturi kongresa, po trajanju koncizna, a po sadržini zanimljiva i praktično primenljiva.