thermidor

istorijska geopolitička simulacija

Naš cilj jeste jednostavan – edukovanje mladih ljudi o međunarodnim odnosima i pružanje uvida u posebnost procesa pregovaranja i strateškog razmišljanja. Pored toga, bitno nam je da pružimo što realniju praksu analiziranja situacije, pisanja izveštaja, diplomatskih depeša, rešavanje problema u kratkom vremenskom periodu, strateškog razmišljanja, diplomatskog delovanja i još jedne posebne stvari, koju smatramo kao veoma bitnu u današnje vreme, a to je pregovaranje u svim formatima. Time želimo da podstaknemo mlade ljude na dalje usavršavanje i budemo jedna važna karika u njihovom daljem karijernom razvoju.

Druga komponenta edukativne uloge udruženja „Termidor“ jeste generalno upoznavanje mladih ljudi sa značajnim istorijskim periodima, ličnostima i događajima, što će ne samo doprineti njihovoj opštoj kulturi već će im značajno pomoći u razumevanju današnje (i buduće) međunarodne situacije i odnosa između različitih činilaca na međunarodnoj sceni.

Želimo još da prenesemo važnosti ideja mirnog rešavanja sporova, diplomatije, ljudskih prava i demokratije svim našim članovima, saradnicima i učesnicima naših programa. Na kraju ali ne i na poslednjem mestu, kroz angažovanje učesnika na ostvarivanju geopolitičkih ciljeva države koju predstavljaju u našoj simulaciji, težimo ka razvijanju njihove državotvorne svesti kao važne građanske vrline.

Ove ciljeve želimo da postignemo prvenstveno kroz naše simulacije istorijskih događaja gde bi svaka od zemalja (istorijski tačno predstavljena u odnosu na druge zemlje tog perioda) imala rukovodstvo koje bi činio tim učesnika simulacije i koje bi vodilo politiku i rešavalo međunarodna pitanja u neposrednom kontaktu sa rukovodstvima drugih zemalja. Ove simulacije bile bi praćene i drugim inovativnim sadržajima edukativnog karaktera.

Ukoliko podržavate ova nastojanja udruženja “Termidor”, kontaktirajte nas ili se prijavite na našu simulaciju. Poziv važi za sve zainteresovane ljude i organizacije koje su spremne na saradnju u ostvarivanju naših ciljeva!